banner-career
ขั้นตอนที่ 1 รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร
Image

แนบรูปถ่าย(.jpg, .gif, .png เท่านั้น ,ขนาดไฟล์ไม่เกิน 250Kb)

คู่สมรส


บิดา


มารดา


จำนวนพี่น้อง/คนขั้นตอนที่ 2 ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา


มัธยมศึกษาตอนต้น


มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.


อนุปริญญา, ปวช., ปวส.


ปริญญาตรี


ปริญญาโท


อื่น ๆ


ประวัติการฝึกอบรม รายการที่ 1


ประวัติการฝึกอบรม รายการที่ 2


ประวัติการฝึกอบรม รายการที่ 3ขั้นตอนที่ 3 ประวัติการทำงานปัจจุบัน/ล่าสุด /ในอดีตรวมถึงงานชั่วคราวที่เคยทำ

สถานะการทำงานปัจจุบันกรอกเฉพาะผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท

จะสอบถามจากนายจ้างเก่าของท่านได้หรือไม่รายได้อื่น ๆ จากที่ทำงานล่าสุด/ต่อเดือนประวัติการทำงานในอดีต รายการที่ 1

เพิ่มรายการ


ขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษา

ไทย

อังกฤษ

ภาษาอื่น ๆ ภาษาที่ 1

ภาษาอื่น ๆ ภาษาที่ 2

พิมพ์ดีดภาษาอื่น ๆ ระบุข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านเคยถูกจับ, ถูกฟ้องหรือถูกควบคุมหรือเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือคดีทางแพ่งหรือไม่?


ที่ผ่านมา ท่านเคยป่วยหนัก/ผ่าตัด หรือมีโรคประจำตัว,โรคเรื้อรัง,แพ้สารเคมีหรืออาหารหรือ ไม่?


ท่านมีรถมอเตอร์ไซด์ส่วนตัวหรือไม่ ?


ท่านมีรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่ ?


ในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ สามารถจัดหาได้หรือไม่ ?


ในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้มอเตอร์ไซด์ สามารถจัดหาได้หรือไม่ ?


ท่านสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้หรือไม่ ?


ถ้าได้


ท่านสามารถทำงานที่ต่างประเทศได้หรือไม่ ?

ท่านสามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่ ?


ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์การอาชีพอะไร และมีตำแหน่งหรือไม่?


รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน


ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือยัง ?รายชื่อบุคคลที่ติดต่อได้

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติ 2 ชื่อที่สามารถรับรองท่านได้

บุคคลในบริษัทนี้ที่ท่านรู้จัก(ถ้ามี)


รายละเอียด อื่น ๆ

ท่านทราบข่าวจากการรับสมัครงานนี้จาก ?

ท่านเคยเป็นพนักงานบริษัทเบอร์ลี่ฯ/ในเครือมาก่อนหรือไม่ ?


แนบเอกสารสมัครงานเพิ่ม (.doc , .docx , .pdf, .jpg , .png , .xls , .xlsx , .ptt , .pttx เท่านั้น, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 8Mb.)